Kasra Manshaei
195
× 68
22
× 13
11
× 7
6
119
× 45
22
× 6
11
× 3
6
111
× 66
21
× 4
10
× 6
5
× 5
77
× 34
19
× 14
9
× 4
5
× 5
57
× 22
17
× 4
9
× 3
5
× 3
56
× 15
16
8
× 9
5
× 3
50
× 22
16
8
× 3
5
× 3
41
× 5
14
× 5
8
5
× 2
39
× 15
13
× 9
7
× 4
5
× 2
37
12
× 5
7
× 4
5
× 2
33
× 12
12
× 5
6
× 7
5
× 2
32
× 11
12
× 3
6
× 5
5
× 2
25
× 23
11
× 9
6
× 3
5